Publicaties

Handel aan de Wandel

Handel aan de wandel

Handelswaar moet “aan de man/vrouw” worden gebracht. Maar, wie slijt die handelswaar? De mogelijkheden zijn legio, overlappen elkaar en hebben juridisch gezien ieder hun voor- en nadelen.

De aanbieder van een product kan gebruik maken van:
a) een werknemer;
b) een agent;
c) een commissionair;
d) een distributeur
e) een franchisenemer.

De werknemer, agent en commissionair verkeren in dezelfde positie, in die zin dat zij voor rekening van de aanbieder (respectievelijk

Lees meer ...

Einde Overeenkomst

Einde overeenkomst

Overeenkomsten worden gesloten en eindigen weer. De ene overeenkomst eindigt van zelf, omdat de in de overeenkomst bepaalde prestatie of termijn is voltooid (de zogenaamde “overeenkomst voor bepaalde tijd”). De andere overeenkomst loopt tot opzegging door (de zogenaamde “overeenkomst voor onbepaalde tijd”). Maar, er zijn nog meer manieren van beëindiging.

De manieren waarop een overeenkomst kan eindigen op een rijtje:
a) automatisch, door het verstrijken van de tijd en/of volbrenging van de prestatie;

Lees meer ...

Algemene voorwaarden in ontwikkeling

Algemene voorwaarden in ontwikkeling

Algemene voorwaarden? Zijn dat die ingewikkelde kleine lettertjes die niemand leest bij het sluiten van een overeenkomst? Ja, maar die ingewikkelde kleine lettertjes kunnen heel vervelend zijn. Niet alleen voor degene die zich geconfronteerd ziet met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Zeker ook voor de gebruiker van de algemene voorwaarden die veilig denkt te zijn door te verwijzen naar zijn/haar algemene voorwaarden.

De fouten die bij het hanteren van algemene voorwaarden

Lees meer ...

Franchise en Huur

Franchise en huur

Een franchiseovereenkomst behelst regelmatig ook bepalingen voor de huur van het pand waarin de franchisenemer zijn onderneming conform de franchiseformule exploiteert. We spreken van een zogenaamde gemengde overeenkomst. Er bestaat dan, als het goed is, een koppeling ten aanzien van het eindpunt van de beide overeenkomsten. Uiteraard staat het vrij om de franchiseverhouding en de huurverhouding in twee aparte overeenkomsten, en zelfs tussen twee verschillende partijen, te regelen. Dat dat niet altijd

Lees meer ...

Zorgeloos een onderneming besturen

Als bestuurder van een rechtspersoon (NV, BV of commerciële stichting/vereniging) is het soms op eieren lopen. Welke bedrijfsrisico’s zijn nog acceptabel? Zonder risico’s immers geen groei.

In beginsel geldt dat een bestuurder aansprakelijk is voor schade van de rechtspersoon, indien de schade is veroorzaakt doordat het bestuur “ernstig verwijtbaar” heeft gehandeld (interne bestuurdersaansprakelijkheid). Denk bijvoorbeeld aan:
* het aanwenden van middelen van de rechtspersoon voor privé-doeleinden;
* het in privé aangaan van transacties die tot

Lees meer ...

Borg U!

De monopoly-speler “pur sang” zal koste wat kost willen voorkomen dat hij in de “gevangenis” belandt. Dan moet je namelijk borg betalen! Maar, borg bestaat ook in een andere vorm. Een vorm die DE oplossing kan zijn om bijvoorbeeld toch dat ene mooie huis te kunnen kopen. Indien vaste inkomsten ontbreken, lijkt die kans mogelijk verkeken. Indien echter ouders of een suikeroom zich tegenover de hypotheekverstrekker bereid verklaren om in te staan voor betaling van

Lees meer ...

Togapraat

 

In de zomer sta je als advocaat niet voor de lol in een toga te pleiten. Want verkoelend werkt zo’n toga zeker niet. Nee, wij zijn verplicht deze toga in een rechtszaal te dragen, net zoals rechters, griffiers en officieren van justitie.

Cliënten vragen geregeld naar de achtergrond van de togaplicht. Een vraag die nu vast ook bij u als lezer opkomt.

Degenen die het een mooie traditie vinden, mogen Napoleon Bonaparte danken. Hij

Lees meer ...

Ik ga op vakantie en ik neem mee...

Mogelijk heeft u met uw gezin een vliegreis geboekt naar een mooie zonnige bestemming. Ik betrap mij bij het inpakken van bagage er regelmatig op dat ik denk: “Zal ik dat wel meenemen? Stel de bagage raakt zoek?” Die aarzeling speelt met name bij spullen met emotionele waarde. De vliegmaatschappij vergoedt toch wel, zo is de gedachte.

Dat laatste is beperkt waar. Internationaal zijn in het zogenaamde Verdrag van Montreal afspraken gemaakt over de vergoedingsrechten

Lees meer ...

Juridische bomenproblematiek!

Bomen zijn een belangrijk onderdeel van ons leven. Ze maken het aanzien van onze omgeving een stuk mooier en zuiveren de lucht. Maar…ze kunnen ook voor een hoop ellende zorgen!

Zo maar een casus. Stel u woont in een laan met prachtige grote platanen. De platanen zijn eigendom van de gemeente en staan ca één meter verwijderd van de erfgrens. De wortels van de platanen groeien onder uw erfafscheiding door en doorboren het rioleringsstelsel van

Lees meer ...

Incasso binnen Europa; een kind kan de was doen!

De grenzen vervagen. De handel groeit en bloeit, ook internationaal gezien. En daar waar handel gedreven wordt, wordt de handelswaar soms ook niet betaald. Wat dan? Naar de buitenlandse rechter om de vordering te incasseren?

Bij een groot belang heeft het zin om te investeren in hoge proceskosten in het buitenland. Tot voor kort was het incasseren van een relatief lage vordering niet alleen in het verre buitenland nauwelijks een optie. Evenmin binnen Europa was

Lees meer ...

Veilig contracteren…

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partner? Ongeacht het regime (gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden) kan dit consequenties hebben voor uw vrijheid in handelen en daarmee tevens voor de vrijheid van uw contractspartij. En dat ziet niet alleen op privé gesloten overeenkomsten, maar ook op zakelijk gesloten overeenkomsten (zie hierna). Zonder toestemming van uw echtgenoot of geregistreerd partner (deze noem ik verder voor het gemak "de levenspartner"), kan de levenspartner namelijk in

Lees meer ...

In Court

Voor mij als procesadvocaat is de zittingzaal beken terrein. Velen onder u zullen echter nog nooit één voet in een gerechtsgebouw hebben gezet.

Waar moet u op letten dan wel op voorbereid zijn, mocht u voor een zitting worden opgeroepen. 10 vuistregels:

  1. zorg dat u er goed verzorgd uitziet;
  2. houd een geldig identiteitsbewijs bij de hand;
  3. meld u bij binnenkomst van het gerechtsgebouw bij de bode, aan wie u doorgeeft a) uw naam b) de
Lees meer ...

Sport en spel

De feestelijke wintermaand is weer aangebroken! Een maand waarin veel wordt georganiseerd. Zo gaat Breda dit jaar voor het eerst van start met “Betoverend Breda”. Vertier voor elk! Ook voor de durfal die zich op het ijs durft te wagen. Dat brengt mij tot een interessant juridisch onderwerp! Wat als een avond die veel plezier had moeten brengen in het ziekenhuis eindigt met een botbreuk, omdat je op het ijs tegen een andere schaatser bent

Lees meer ...

Bescherming bij opdracht

Sinds de Bruist-editie oktober 2017 heb ik bijna maandelijks aandacht besteed aan bijzondere regelingen voor consumenten in de Nederlandse en Europese wetgeving. Uiteraard zijn er nog veel meer consument beschermende regelingen in deze wetgeving te vinden. Die zullen in de volgende edities van Bruist ad hoc aan de orde worden gesteld. Voor nu sluit ik de consumenten-reeks af door kort stil te staan bij de bijzonderheden die gelden ten aanzien van een overeenkomst van opdracht

Lees meer ...

Verhuurperikelen

Als verhuurder van onroerende zaken is het opletten geblazen! De wetgeving is vaak onverbiddelijk voor de verhuurder, terwijl de huurder juist wordt beschermd. Zeker daar waar het de verhuur van woonruimte betreft.

Waar moet u als verhuurder van woonruimte op letten?

  • Verhuur van woonruimte voor bepaalde duur is slechts in beperkte gevallen mogelijk (bijvoorbeeld in geval van Leegstandwetvergunning, in geval van een huurovereenkomst naar aard van korte duur en in geval van een huurovereenkomst aangegaan
Lees meer ...

Ook de financiële klant is Koning!

Op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in huurrecht, ondernemingsrecht of handelsrecht? Maak dan een afspraak bij Wolfhagen Advocatuur. Désirée Wolfhagen staat voor persoonlijk contact, eerlijk advies en natuurlijk verstand van zaken.

Onze verre voorouders konden zich prima redden met eenvoudige ruilhandel. Financiële dienstverleners, zoals banken, verzekeringsinstellingen en tussenpersonen, bestonden nog niet. Gaandeweg is onze maatschappij complex geworden, waarin consumenten en ondernemers afhankelijk zijn geworden van de financiële dienstverlening. Ter bescherming van met name

Lees meer ...

Consument en krediet

Heeft u vakantieplannen of een kleine verbouwing voor de boeg en zit u financieel wat krap? De banken verstrekken in de huidige tijd van economische voorspoed makkelijker krediet.

Gelukkig worden consumenten juridisch gezien beschermd tegen eigen onbezonnen gedrag en onredelijke kredietvoorwaarden van zakelijkekredietverstrekkers. Let wel. Indien geld wordt geleend van een particulier die niet beroepsmatig geld uitleent,geldt die bescherming niet! Vroeger was een en ander geregeld in de Wet op het Consumentkrediet. Vanaf 1januari 2017

Lees meer ...

Van koop op afbetaling naar goederenkrediet!

Wij leven in een consumptiemaatschappij, waarin de commercie inspeelt op de behoefte van consumenten aan luxeproducten. En om consumenten over de streep te trekken, worden ogenschijnlijk gunstige financieringsconstructies aangeboden, zoals ‘koop op afbetaling’ en de bijzondere vorm van koop op afbetaling, ‘huurkoop’. In de sinds 1 januari 2017 geldende wetgeving worden deze financieringsvormen aangeduid als ‘goederenkrediet’.

Wat is ‘koop op afbetaling’/goederenkrediet?

Bij koop op afbetaling verkoopt verkoper een goed aan koper, waarbij de koper gerechtigd

Lees meer ...

Bezint eer ge begint?

Het lijkt tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Het aankopen van producten en diensten via internet. Ook u heeft vast wel eens online producten besteld. Heeft u zich daarbij ook wel eens afgevraagd waarom de aanbieder zo servicegericht is?

Ik zal u uit de droom helpen. Klantvriendelijkheid zal daarbij doorgaans niet de hoofdrol spelen. Die service en de informatieverstrekking daarover is door de (Europese) wetgever opgelegd aan ondernemingen:

  1. die aan consumenten producten of diensten op afstand aanbieden, bijvoorbeeld via een
Lees meer ...

Eerste hulp bij Privacywetgeving

Het is bijna 25 mei 2018...D-Day voor ondernemers! De datum waarop de nieuwe privacywetgeving gaat gelden. Een vanuit Europa aan Nederland opgelegde wetgeving onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland zelf staat de verordening die aan deze wetgeving ten grondslag ligt bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Deze wetgeving ziet toe op bescherming van persoonsgegevens die door een onderneming worden verkregen en bewaard.

Bij persoonsgegevens moet gedacht worden aan standaardgegevens, zoals

Lees meer ...