Einde Overeenkomst

Einde overeenkomst

Overeenkomsten worden gesloten en eindigen weer. De ene overeenkomst eindigt van zelf, omdat de in de overeenkomst bepaalde prestatie of termijn is voltooid (de zogenaamde “overeenkomst voor bepaalde tijd”). De andere overeenkomst loopt tot opzegging door (de zogenaamde “overeenkomst voor onbepaalde tijd”). Maar, er zijn nog meer manieren van beëindiging.

De manieren waarop een overeenkomst kan eindigen op een rijtje:
a) automatisch, door het verstrijken van de tijd en/of volbrenging van de prestatie;
b) door opzegging met inachtneming van een in de overeenkomst opgenomen opzeggingstermijn. Let wel. De wetgever beschermt bepaalde contractspartijen in dit verband, zoals werknemers, huurders en consumenten. Indien in strijd met een dwingende wettelijke bepaling is overeengekomen, dat de andere (sterkere) partij een kortere opzeggingstermijn in acht mag nemen of voor de zwakkere partij juist een langere opzegtermijn is overeengekomen, geldt de wettelijke termijn;
c) door vernietiging, indien de overeenkomst in strijd is met de goede zeden of openbare orde (bijvoorbeeld de overeenkomst tot verkoop van verboden wapens of een overeenkomst in strijd is met de Mededingingswet) of indien de overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling, bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden;
d) door ontbinding, indien de andere partij zijn of haar verplichtingen niet (tijdig) na komt.

Indien u tot beëindiging van een overeenkomst wenst over te gaan, is het van belang voormelde wijzen van beëindiging goed te onderscheiden en de formaliteiten waaraan moet zijn voldaan nauwkeurig in acht te nemen. Anders kan het een duur einde zijn! Ik adviseer u daarbij graag!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen