Veilig contracteren…

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partner? Ongeacht het regime (gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden) kan dit consequenties hebben voor uw vrijheid in handelen en daarmee tevens voor de vrijheid van uw contractspartij. En dat ziet niet alleen op privé gesloten overeenkomsten, maar ook op zakelijk gesloten overeenkomsten (zie hierna). Zonder toestemming van uw echtgenoot of geregistreerd partner (deze noem ik verder voor het gemak "de levenspartner"), kan de levenspartner namelijk in bepaalde gevallen de overeenkomst vernietigen. Een risico dat u en zeker uw contractspartner te allen tijde zal willen voorkomen!

Artikel 88 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek geeft aan wanneer de partner zijn of haar toestemming moet geven. Dat is kort gezegd het geval indien u:

a) een woning waarin uw levenspartner alleen of samen met u woont verkoopt, in gebruik geeft of met een hypotheekrecht belast;

b) bovenmatige schenkingen doet;

c) zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt;

d) overeenkomsten van koop op afbetaling sluit.

De toestemming bedoeld onder c en d is niet nodig, indien de overeenkomst wordt aangegaan in het kader van de normale uitoefening van een beroep of bedrijf. Dat laatste wordt niet snel aangenomen. In de onder c bedoelde gevallen geldt bovendien dat de toestemming van de levenspartner niet nodig is, indien u als bestuurder van een NV of BV handelt, mits u alleen dan wel met de medebestuurders de meerderheid van de aandelen in de NV of BV houdt. Voor het in privé borg staan voor schulden van uw eigen onderneming is dus vaak geen toestemming van de levenspartner nodig, maar dat geldt in lang niet alle gevallen!

Reden waarom met name ondernemers het toestemmingsvereiste als knellend ervaren. Helaas moeten we het er mee doen. Voorkom problemen achteraf en vergewis u van de huwelijkse staat van de contractspartij en handel daar vervolgens naar voorafgaande aan het aangaan van de hiervoor bedoelde rechtsbetrekkingen. Ik adviseer u graag!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen