Veilig contracteren…

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partner? Ongeacht of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of onder huwelijkse voorwaarden kan dit consequenties hebben voor uw vrijheid in handelen. Zonder toestemming van de partner, kan de partner namelijk in bepaalde gevallen de handeling vernietigen.

Artikel 88 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek geeft aan wanneer de partner zijn of haar toestemming moet geven. Dat is kort gezegd het geval indien u:

a) een woning waarin u alleen of samen met uw partner woont, verkoopt, in gebruik geeft of met een hypotheekrecht belast;

b) bovenmatige schenkingen doet;

c) zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt;

d) overeenkomsten van koop op afbetaling sluit.

De toestemming bedoeld onder c en d is niet nodig, indien de overeenkomst wordt aangegaan in het kader van de normale uitoefening van een beroep of bedrijf. Dat laatste wordt niet snel aangenomen. In de onder c bedoelde gevallen geldt bovendien dat de toestemming van de partner toch nodig is, indien u als bestuurder van een NV of BV handelt, tenzij u alleen dan wel met de medebestuurders de meerderheid van de aandelen in de NV of BV houdt.

Met name ondernemers ervaren het toestemmingsvereiste als knellend. Helaas moeten we het er mee doen. Voorkom problemen achteraf en vergewis u van de huwelijkse staat van de contractspartij en handel daar vervolgens naar voorafgaande aan het aangaan van de hiervoor bedoelde rechtsbetrekkingen.Ik adviseer u graag!

Geschreven door : Désirée Wolfhagen